Ein polisi cynaliadwyedd

Rydym yn angerddol iawn am ein cyfrifoldeb i warchod ein hamgylchedd hardd a’r effaith y mae newid hinsawdd yn ei gael ar ein byd. Drwy groesawu unrhyw newidiadau moesegol pryd bynnag y gallwn, rydym yn gwneud ein rhan i helpu i greu dyfodol mwy cynaliadwy.
Yn 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd ac ym mis Awst 2021 daeth pwyllgor optometreg Cymru ,y corff optegol cyntaf yn y DU i ddatgan argyfwng hinsawdd hefyd. Fel practis rydym yn falch o gefnogi llywodraeth Cymru a phwyllgor Optometrig Cymru i greu dyfodol mwy cynaliadwy i bob un ohonom. Yn 2022 a 2023 roedd ein practis yn falch o gymryd rhan ym menter Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru a dyfarnwyd yr wobr arian i ni! Rydym wedi ymrwymo i ddysgu am yr hyn y gallwn ei wneud fel unigolion ac fel busnes i ddod yn fwy cynaliadwy a chreu arferion iachach.

Lleihau:

Fel rhan o’n taith i ddod yn fusnes mwy ecogyfeillgar rydym yn lleihau ein gwastraff, yn enwedig defnydd sengl lle bynnag y bo modd, ôl troed carbon a’r defnydd o ynni. Rydym yn cynnig llythyrau galw’n ôl a nodiadau atgoffa apwyntiad drwy e-bost i leihau’r defnydd o bapur. Mae ein hôl troed carbon a’n defnydd o ynni yn cael eu hadolygu’n flynyddol i weld pa newidiadau y gallwn eu gwneud. Byddwn yn edrych i ddiweddaru ein system goleuo i leihau ein defnydd o ynni ymhellach. Mae’r holl offer trydanol a goleuadau yn cael eu diffodd wrth y wal ar ddiwedd pob dydd i leihau’r defnydd o ynni. Mae ein defnydd o ynni yn cael ei fonitro gan fesurydd clyfar a daw 100% o’n trydan a gyflenwir o ffynonellau adnewyddadwy.

Ailddefnyddio:

Mae’r holl flychau carbord a deunyddiau pacio yn ailgylchadwy ac yn cael eu hailddefnyddio gennym ni neu eu rhoi i fusnes lleol i’w hailddefnyddio. Byddwn yn edrych i mewn i ddod o hyd i gyflenwadau papurach mwy cynaliadwy a chyfyngu ar ein defnydd o eitemau untro lle bynnag y bo’n glinigol bosibl. Mae sbectol a anfonir i ac o’r labordai yn cael eu cludo’n ddiogel mewn casys y gellir eu hailddefnyddio. Mae croeso i gleifion ddod a’u fframiau eu hunain atom i gael eu hail-wydro a thrafodir manteision amgylcheddol lensys cyffwrdd y gellir eu hailddefnyddio yn erbyn lensys cyffwrdd tafladwy dyddiol gyda chleifion. Wrth gasglu, gofynnir i gleifion a oes angen câs newydd arnynt neu a ydynt yn hapus i ailddefnyddio eu hen un.

Ailgylchu:

Mae ein holl wastraff ailgylchadwy yn cael ei ddidoli i finiau ailgylchu papur, plastig a gwydr. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am opsiynau i ailgylchu ein gwastraff plastig meddal na ellir ei ailddefnyddio. Rydym hefyd yn defnyddio papur wedi’i ailgylchu a byddwn yn parhau i gynyddu ein defnydd o ddeunydd ysgrifennu wedi’i ailgylchu ac ailgylchadwy. Mae pob lens ffug a hen lensys sbectol yn cael eu casglu a’u hanfon i RecycLine. Gall cleifion ddod a’u hen sbectolau i mewn sydd hefyd yn cael eu hanfon at RecycLine sydd hyd yma wedi dargyfeirio dros 500 tunnell o safleoedd tirlenwi. Rydym hefyd yn casglu lensys cyffwrdd wedi eu defnyddio sy’n cael eu hanfon i’w hailgylchu fel rhan o raglen ailgylchu lensys cyffwrdd Acuvue. Rydyn ni’n cynnig casys sbectol wedi’u gwneud o polyethylen terephthalate wedi’i ailgylchu (rPET) ac rydyn ni’n falch o gael cadw fframiau sbectol cynaliadwy gan Eco Concious sydd wedi’u gwneud o asetad bioddiraddadwy a Sea 2 Sea sy’n cael eu gwneud gyda 100% gwastraff plastig wedi’i ailgylchu a’u gasglu o’r cefnforoedd.

Cyfrifoldeb:

Fel busnes rydym yn teimlo mai ein cyfrifoldeb ni yw dysgu a newid y pryd bynnag y gallwn er mwyn creu arferion iachach i bobl a’r amgylchedd. Darperir adnoddau a hyfforddiant i staff i godi ymwybyddiaeth o ymddygiadau ecogyfeillgar a dewisiadau ffordd o fyw iachach. Mae te a choffi a gynigir yn yr ystafell staff naill ai wedi’u hardystio gan gynghrair Fforestydd glaw neu deg masnac Masnach Deg neu Goedwig Law. Croesewir awgrymiadau ar sut y gall y practis wella gan aelodau staff a’r cyhoedd. Yn y dyfodol byddwn yn parhau i fesur ein cynaliadwyedd a’n hôl troed carbon yn rheolaidd ac yn dysgu ffyrdd newydd y gallwn weithredu’n fwy cynaliadwy. Bydd caffael yn cael ei adolygu’n rheolaidd i sicrhau ein bod yn defnyddio ac yn cynnig opsiynau mwy cynaliadwy ac yn cefnogi busnesau eraill yn y sector optegol sy’n rhannu ein hangerdd.

Gorfal Sylfaenol Gwyrddach Cymru Gwobr Arian 2023